.:: Расписан је тендер за изградњу првог спрата парохијског дома поред Цркве светог Луке у Смедереву ::.


Тендер је отворен 06. 06. 2018. год. и трајаће до 21.06. 2018. год.

 

  • Понуда обухвата цену рада по наведеним позицијама са потребним алатом за извођење наведених позиција
  • Под алатом се подразумевају подупирачи ,мешалице, транспортна колица, ручни алат мајстора и радника ,градилишни електро орман-атестиран,циркулари за кројење оплате продужни каблови ХТЗ опрема и слично
  • Спратна висина износи 3 м
  • Наручилац обезбеђује сав потребан материјал за уградњу и допрема га на градилиште поред објекта као и дрвену грађу за кројење оплате
  • Прикључак на ел.инсталацију и водоводну инсталацију
  • Понуда садржи вредност радова и рок извођења радова са динамиком плаћања по степену (проценту)изведених радова.
Предмер радова на изградњи првог спрата парохијског дома поред храма
Светог Луке у Смедереву
Локација :Црква Светог Луке,Смедерево,месна заједница Царина
Инвеститор:Црква Цветог Луке ,Српска православна црквена општина Смедерево
А Зидарски радови  
1 Зидање унутрашњих ,спољашњих зидова гитер блоком у дебљини 20 и 25 цм са израдом армирано -бетонских надвратника и надпрозорника м3 118  
2 Зидање унутрашњих ,спољашњих зидова опеком у дебљини 12 цм са израдом армирано -бетонских надвратника и надпрозорника м2 236  
3 Зидање ограде тераса са олакшаном опеком д=12 цм са завршним АБ серклажом м2 79  
укупно А  
 
Б Армирачко-бетонски радови  
1 Израда оплате,формирање степенишних зидова дебљине 20 и 25 цм у двостраној оплати и уградња бетона м3 24  
2 Израда оплате и бетонирање вертикалних АБ серклажа и стубова у двостраној и четвоространој оплати м3 38  
3 Израда оплате и бетонирање хоризонталних АБ серклажа и греда у двостраној и тространој оплати м3 71  
4 Израда оплате и бетонирање пуне Аб плоче дебљине 14 и 15 цм у форми конзолних тераса и завршетка степенишних кракова м2 140  
5 Израда оплате,формирање газишта и бетонирање унутрашњих степеништа м2 39  
6 Формирање ЛМТ међуспратне плоче 16+4 и бетонирање исте м2 678  
укупно Б  
Ц Уградња арматуре у потребне елементе  
Арматурно гвожђе ГА кг 1,200  
Арматурно гвожђе РА кг 12,300  
Арматурно гвожђе МА кг 2,000  
укупно Ц  
 
Рекапитулација  
 
А Зидарски радови  
Б Армирачко-бетонски радови  
Ц Уградња арматуре у потребне елементе  
свега укупно